Кандидатсване

Документи за кандидатстване в “Съвет по туризъм – Пловдив”:

Според Устава на сдружение “Съвет по туризъм – Пловдив”:

Чл.9. (1) В Сдружението могат да участват представители на :

  1. Органите на местното самоуправление;
  2. Лицензирани фирми от частния и публичен туристически сектор;
  3. Браншовите организации в областта на туризма;
  4. Териториални туристически организации;
  5. Организации и институции, свързани с туризма.

(2) Сдружението е открито за участие и на други членове – физически и юридически лица, които приемат целите на Устава на сдружението и внасят определения от Общото събрание членски внос.

(3) За членове се приемат лица въз основа на направено от тях искане до Управителния съвет. Искането трябва да съдържа и декларация, че се приема Устава и целите на Сдружението.

(4) Членството се прекратява:

  1. едностранно – с тримесечно предизвестие до Председателя на Управителния съвет, считано от момента на изтичане на срока на предизвестието;
  2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
  3. с изключването;
  4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
  5. при отпадане;