За нас

Кратко описание на нашата дейност

Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата.

-Върховен орган на управление е Общото събрание.
-Оперативен орган на управление е Управителния съвет, избиран от Общото събрание.
-Контролен орган е Контролният съвет, избиран от Общото събрание.
-Сдружението се представлява от председател, избиран от Управителния съвет.
-Съветът по туризъм – Пловдив е член на Националния съвет по туризъм