Консултативният съвет по въпросите на туризма

Консултативният съвет по въпросите на туризма

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Пловдив се създава на основание на Закона на туризма. Неговият състав се определя със заповед на кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове. Този орган работи въз основа на приета Годишна програма и тя е част от Общинската програма за развитие на туризма и сътветната местна стратегия, както и на основание местните приоритети и ресурси. Базова норма за работата му е Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма.
Лицата, включени в Консултативния съвет по туризъм, се определят със заповед на кмета на община Пловдив. Описаните документи се предоставят на заинтересованите лица.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда дейността на Консултативния съвет по туризъм към Община Пловдив.
Чл.2 Консултативният съвет осъществява дейността си в съответствие с основните си функции и задачи, определени в Чл. 10 от Закона за туризма.

РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл.3(1) Консултативният съвет по туризъм се определя със заповед на Кмета на община Пловдив и има не по-малко от 12 и не повече от 20 членове, и включва:
1.Четирима представители на общинската администрация, в т.ч.: Председател-Кмета на общината, Зам-председател-Зам.-кмета по Спопанска политика, Секретари: Директор на дирекция Стоп. дейност, двама адм. сътрудници, в т.ч. юрист.
2.Четирима представители на Сдружението по туризъм
3.Трима представители на Общински съвет по политически представените групи
4. Един представител на сдружение на общините
5. Представители на регионални сдружения
(2)Организациите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 определят представителите за своята квота за срок от две години, на основание на решение на общото им събрание или управителен съвет и писмено изявено желание за участие в консултативния съвет по туризъм в Община Пловдив.
(3)Промени в състава на Консултативния съвет по туризъм могат да се правят по предложение на органите и организациите по ал. 1, които са определили съответните членове.
(4)При прекратяване на правомощията на член на Консултативния съвет по туризъм, ръководителят на съответния орган или организация в двумесечен срок прави предложение за включване на новия член.
(5)Определените представители могат да бъдат замествани в заседанията на Консултативния съвет по туризъм от изрично, писмено упълномощени за това лица.
Чл.4(1)Консултативният съвет по туризъм работи въз основа на приета от него Годишна програма.
(2)Програмата е част от Общинската програма за развитие на туризма и съответства на националната стратегия и местните приоритети в зависимост от ресурсите и нуждите на Общината.
(3)Консултативният съвет по туризъм:
1. Разработва съвместно с туристическите сдружения стратегия за развитието на туризма на територията на Община Пловдив. Организира и координира изпълнението.
2. Разработва и предлага предложения за промени в приетата от Общински съвет – Об щинска програма за развитие на туризма.
3.Организира мероприятия за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма и следи за тяхното изпълнение.
4.Разработва и предлага програма за рекламата на туристическия продукт на Общината и предприема мерки за изпълнението й.
5.Разработва и предлага мероприятия за поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Общината.
6. Приема годишния отчет за изпълнението на Програмата.
7.Обособява туристически информационен център и организира информационното обслужване на туристите.
8. Обсъжда въпроси, свързани с привличане на чуждестранни инвестиции в туризма и прави предложения за реализирането им.
9.Оказва съдействие на държавните органи при провеждане на политиката в туризма на територията на Община Пловдив.
10.Предлага мероприятия по набирането и изразходването на фонд за развитие на туризма. Има право да иска информация за размера на набраните и изразходвани средства от него.
11.Може да възлага на експерти или работни групи, определени от него, разработването на конкрурентна тема или представянето на писмено становище по определени въпроси, които изискват професионална класификация или притежаване на специфични знания в определена област.
Чл.5(1) Дейността на Консултативния съвет по туризъм се ръководи от Председателя.
(2)Председателят или упълномощено от него лице от състава на съвета:
1. Представява Консултативния съвет по туризъм.
2. Насрочва заседанията и определя дневния ред.
3. Ръководи заседанията.
4. Организира и контролира изпълнението на решенията чрез секретариата.
(3) Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността по развитие на туризма се осигурява от Община Пловдив.
Чл.6 Секретариатът организира изпълнението на решенията на Консултативния Съвет по туризъм в периода на заседанията му, под ръководството на Председателя.

РАЗДЕЛ ІІІ
КВОРУМ И ЗАСЕДАНИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл.7(1)Заседанията се свикват от председателя по негова инициатива, въз основа на решение от предходното заседание, или по искане най-малко на една трета от членовете на съвета.
(2)Консултативният съвет по туризъм провежда заседания най-малко един път на всяко тримесечие.
(3)Дневният ред се изпраща най-малко три дни преди датата на заседанието.
(4)В началото на всяко заседание може да се вземат решения за промяна на дневния ред.
(5)Заседанията на Консултативния съвет по туризъм са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.
(6)За всяко заседание на Консултативния съвет по туризъм се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието и взетите решения.

РАЗДЕЛ ІV
ФИНАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Чл.8(1)Общинският съвет със свое решение определя годишен размер на средствата за развитие на туризма на територията на гр. Пловдив.
(2)т.1Бюджетът на консултативния съвет се определя на сесия на Общински съвет
Т.2 В бюджета на Консултативния съвет влизат и средствата за осигуряване на дейността за категоризиране на туристическите обекти от Общинската експертна комисия и Експертните работни групи
(3)Консултативният съвет по туризъм:
т.1 Ежегодно, след приключване на финансовата година, дава отчет за работата си и за разходваните средства за дейността.
т.2 Периодично публикува информация за дейността си
т.3 Изявления от името на Консултативния съвет по туризъм пред средствата за масова информация може да прави председателя или упълномощено от него лице.

Заключителни разпоредби:

§1Правилникът се изготвя на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл.10а от Закона за туризма.

§2 Правилникът влиза в сила от датата на решение на Общински съвет – Пловдив.