Мисия и визия на сдружението

СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ е сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за туризма и нормативната уредба на РБ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

 • Координира интересите и действията и активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма на съответната територия.
 • Съдейства за развитие на туризма на местно равнище, насърчава частната инициатива, координира и регулира взаимоотношенията при формирането и реализацията на туристическия продукт.
 • Разработва и провежда местната туристическа политика, която е част от националната политика.
 • Осигурява еднопосочност и съгласуваност на намеренията и действията на търговските субекти в туризма при формиране и реализация на маркетинговата дейност и развитие на комплексен туристически продукт.

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

 • Представлява членовете си в регионалните туристически организации, в Националния съвет по туризъм и пред държавните органи.
 • Участва в разработването на програма и специализирани програми за развитието на туризма на територията на общината и съдейства за тяхното изпълнение.
 • Изразява становище по отношение на проекти и програми на местно равнище, касаещи туризма.
 • Провежда съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичния туристически сектор на съответната територия.
 • Проучва инвестиционните потребности и намерения, целенасоченото разпространение на информацията и осъществява контакти с потенциални инвеститори.
 • Набира, обработва и предоставя на компетентните органи статистическа и оперативна информация за състоянието на туризма на територията на общината.
 • Съдейства за изграждане и подпомага функционирането на местни туристически информационни бюра.
 • Защитава и представлява правата и интересите на туристическите субекти на национална, регионално и местно равнище, както и котролира прояви на нелоялна конкуренция между тях.
 • Осъществява координация на програмни действия с организации в региона и страната, международни контакти в областта на туризма и следи за изпълнението на международни проекти и програми на територията.

Целите и идеите на Съвет по туризъм – Пловдив са заложени в неговия Устав, който е базиран на основата на общи и местни правни норми, категории, дефиниции, утвърдени практики, адаптирани и апробирани в реалните условия, насочени към сплотеността, единността, общата кауза, както и на базата на дейности, свързани с дългогодишния опит на членовете му.

Уставът на Съвет по туризъм-Пловдив е основен отправен документ за дейността на неговите членове. Той е изменян и допълван съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ/ПЗР, пар.1, ал. 4/ по решение на Общото събрание, състояло се на 22.11.2001г. Впоследствие са правени промени с решение на ОС от 20.04.2006 година, касаещи корекции във финансово-счетоводната му част, а именно – в размера на членския внос и допълнения относно правомощията на Управителния съвет.
Корекциите в тези раздели са надлежно упоменати в настоящия устав, правно оформени и легализирани с решение № 3279/23.05.2006 г. на Пловдивски окръжен съд, във връзка с фирмено дело 473/1999 г., на основание Протокол на сдружението.
Промяната в адреса от гр. Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ” 37, палата 8-безистен на гр. Пловдив, Туристически информационен център /ТИЦ/, площад “Централен” № 1, е извършена също с реш. на ОС от 20.04.2006 г.

Съществуването на упоменатия обект – изключително необходим на гражданите и гостите на града – е резултат от дългогодишната, а впоследствие реализирана идея на Съвет по туризъм, съвместно с Община Пловдив. През 2008 г. ТИЦ отбеляза тържествено 2 години успешна работа от създаването си. В него понастоящем работят трима общински служители и административния секретар на Съвет по туризъм – Пловдив.

Заради изключителния авторитет, създадения и утвърден имидж, приетите цели и задачи, залегнали в Устава на дружеството, постигнатите резултати и според други значими обществени показатели членове на СТ са 46 компании и юридически лица от Пловдив, чиито централни или регионални представителства са базирани в града. Политиката на сдружението е либерална, ориентирана към постигане на европейски и международни стандарти и норми, към реализиране на успешна дейност за просперитет на града и региона.
МИСИЯТА НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ е да изяви чрез подходящи средства и начини предимствата на града и региона като една от най-привлекателните туристически дестинации в България. Реализацията на тази цел се основава и на следните преимущества: културно-историческо наследство, благоприятно климатично и географско разположение, както и на най-важния фактор – човешкият потенциал.

ПОЛИТИКАТА И СТРАТЕГИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО са свързани с реализирането на водеща позиция в бранша, обединение на туристическите субекти, популяризиране на съвместните дейности, участие в нови проекти и програми, постоянна работа със специалисти, експерти и консултанти, привличане на нови партньори и съмишленици.
Предметът на дейност, дефиниран при регистрацията на дружеството, е обвързан с провеждането на съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичния туристически сектор.
Съвет по туризъм-Пловдив партнира с правителствени и неправителствени организации, общини, асоциации, сдружения, клубове, частни лица и пр.
Членската маса се разширява постоянно, което показва високата ефективност и резултатност от действията на лицата, представляващи сдружението.
В политиката на Съвет по туризъм-Пловдив ясно прозират няколко ключови думи – почтеност, лоялност, толерантност, целеустременост, конкурентност. С тях се обвързва и реализацията на целите и идеите, проучването на инвестиционните потребности и намерения, осъществяването на контакт с потенциални инвеститори, набирането, обработката и интерпретирането на определена информация.

Сдружението се стреми да апробира политика и стратегия, основана на реални целеполагащи дейности за развитието на града, избирайки по-доброто и иновативното. Съвет по туризъм-Пловдив проучва, търси и налага по-успешни методи на работа. Чрез сайта и другите си информационни системи предоставя информация в сферата на туризма и изисква от институциите да предоставят такава на обществеността.

За дружеството от голямо значение е туризмът да се превърне в реално осъществена правителствена и местна политика. Затова вниманието се насочва върху възможностите на страната, на Пловдив, на региона и подобряването на всички фактори, акумулиращи развитието му, а впоследствие носещи реални резултати и приходи. Това се постига чрез огласяване и дискутиране дейността на всички лица, участващи в създаването на местната правна уредба, в бюджетирането, във временните и постоянни комисии на Община Пловдив и други.
С особена значимост е и проучвателната дейност относно нуждите, очакванията и нагласите на населението, както и съвместната работа с експерти по наболели проблеми, дейности, задачи, както и за начините за решаването им, приемането и даването на предложения, отстояването на целите, без да прави компромис с авторитета и интересите на пловдивчани.
Общественият ангажимент на сдружението е свързан с просперитета на града. Реализирането на тази цел се осъществява чрез съдействие и контрол на местната власт при реализиране на най-важните документи: “Стратегия и план за развитие на туризма на територията на Община Пловдив 2009-2013”, “Програма за развитие на туризма 2009” и други.

ПРИОРИТЕТИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО в тази връзка са насочени към създаване на толерантна среда, благоприятстваща реализирането им, както и постигането на благоприятна бизнес среда, формиране и популяризиране на нов вид отношения, чрез които да се привлекат повече инвестиции в туристическия отрасъл.
Едновременно с това членовете на СТ съзнават нуждите на потребителите на туристическия продукт. На тях е наложително да се гарантира сигурност, стабилност, за да се маркира в бъдещето устойчиво и перспективно развитие.

Съвет по туризъм-Пловдив би осъществил политиката си по-успешно чрез привличането на нови членове и съмишленици, с които съвместно да налага етични правила в условията на професионална и лоялна конкуренция. По този начин ще се привлекат повече инвеститори, както и потребители. Ще се реинвестира в населението на региона чрез повишаване стандарта му на живот. Ще се направят вложения в образованието, в повишаване квалификацията на кадрите, ще се повиши мотивацията за труд и Пловдив ще стане едно привлекателно място за живот и работа.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, безусловно свързани с националната политика, сдружението реализира чрез дебати, обсъждания на националната стратегия за туризма, проекти или програми, както и участва в работни срещи и дискусии относно измениния в нормативната база в областта на туризма и обвързаните с него отрасли, области, браншове.
В тази връзка членове на СТ на различни управленски нива са залагали свои идеи и възгледи, а настоящият сайт е израз на волята за публичност не само в самата организация, а и заетите в сферата на туризма – местни и държавни структури.
За гражданите и гостите на града е от значение презентирането на дестинацията Пловдив като привлекателна, но и като перспективна, устойчива и постоянно обогатяваща се. Сдружението прави всичко възможно за реализирането на тази идея, без да подценява сътрудничеството си с други общини и туристически региони.

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНО НИВО Съвет по туризъм -Пловдив постига основно чрез сътрудничеството си с Община Пловдив, различни институции, заинтересувани юридически и физически лица. Сдружението кординира и регулира взаимоотношенията при формирането и реализацията на туристическия продукт. То разработва и провежда местна туристическа политика, която е част от националната политика. Участва съвместно в реализирането на проекти и програми, налага международните и европейските стандарти в туризма на местно ниво, следи за съблюдаването на наредби и правилници, взаимодейства и участва в дискусии, обсъждания, форуми. Някои членове на Съвет по туризъм-Пловдив в качеството си на общински съветници и членове на постоянните и временни комисии на Община Пловдив пряко участват в бюджетирането на туристическия отрасъл, отстояването на целите и задачите на сдружението, както и интересите на гражданите на Пловдив. Те пряко се обвързват с контрола на разходваните средства, в разработването на програми, регистрирането и ефективното използване на наличните природни и антропогенни ресурси за развитие на туризма, съхраняването и опазването на околната среда, развитието и възпроизводството на природните ресурси, опазването, пропагандирането и интерпретирането на историческото наследство, материлната и духовна култура, развитието на туристическата база и инфрасктруктурата, разработването и реализацията на устройствените планове, набирането на средства, преразпределенитето им и реинвестирането им.
Едновременно с това Съвет по туризъм-Пловдив подпомага въвеждането и спазването на стандарти за качеството на туристическите дейности – лицензиране, категоризиране и други. Стимулира и съдейства за подобряване на компонентите на туристическия продукт, адмирира високото образователно равнище и професионална компетентност, въвежда съвременни технологии и ноу-хау в туристическите дейности, промотира туристическия продукт на високо ниво. Всичко изброено до тук се реализира пряко и косвено чрез сътрудничество със специалисти и експерти, извършващи проучване, създаване и въвеждане на високотехнологични продукти, иновации в технологичната, издателската и рекламната дейност. Сдружението инициира в тази връзка публични дискусии, подпомага маркетинговите проучвания и медийното им презентиране.

Персонално за членовете си Съвет по туризъм – Пловдив налага нови стандарти на работа, адекватни на постоянно променящите се условия и развитието на технологиите, в частност на отрасъла, създава условия за конкуренция и развитие, съдейства при представянето на изложения от различни нива, пред обществеността с различни методи и прийоми, обвързани с търговската етика и моралните норми, защитава интересите им и утвърждава един успешен имидж – конкурентен на най-доброто на национално ниво.

Едновременно с това сдружението защитава и интересите на потребителите и съдейства за спазването на техните права.

ПАРТНЬОРИ НА СДРУЖЕНИЕТО са Министерство на туризма, Община Пловдив, БТК, БХРА, БАТА, ЕТН Хост и други.

ЙЕРАРХИЧНАТА СТРУКТУРА в Съвет по туризъм – Пловдив е организирана така:

· Върховен орган на управление е Общото събрание.
· Оперативен орган на управление е Управителния съвет, избиран от Общото събрание.
· Контролен орган е Контролният съвет, избиран от Общото събрание.
· Сдружението се представлява от председател, избиран от Управителния съвет.

ЧЛЕНСКИЯТ СЪСТАВ е изваден от анонимността и е представен поименно в подменю “Общо събрание/Членове“. Представителите също са упоменати с обектите си в подменю “Представителство на членовете”.