ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 20.05.2020 г. свиква годишно Общо събрание на 08.07.2020 г. /сряда/ от 17.00ч. в аудитория №1 в Аудиторен комплекс на Медицински университет – Пловдив /бул. „Васил Априлов“ 15 А/, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2019 година и насоки за работа през 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на УС за 2019 година.

  1. Финансов отчет за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2019 година.

  1. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2019 г.

  1. Приемане на Проекто – бюджет за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2020 г.

  1. Промени в Устава на сдружението.
  2. Представяне на най-новия член на сдружението – Медицински университет – Пловдив
  3. Разни.

Управителният съвет кани членовете на сдружението лично или чрез изрично упълномощени лица да вземат участие в събранието.

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с едни час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

юли 08 2020

Подробности

Дата: юли 8, 2020
Време: 5:00 pm - 8:00 pm
Категории Събитие: