Годишно общо събрание на Съвет по туризъм – Пловдив 2019

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Всяка година сдружение Съвет по туризъм – Пловдив организира Годишно Общо събрание, на което са поканени всички членове. То се свиква от Управителния съвет на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение от заседание на УС, проведено месец по-рано.

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ                  

НА  СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

 

 П  О  К  А  Н  А

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

             Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 21.05.2019 г. свиква годишно Общо събрание на 24 юни 2019г. /понеделник/ от 16.00ч. в хотел „Интелкооп“, зала B1, ул. „Константин Нунков“ 13А, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността през 2018 година и насоки за работа през 2019 година.

                                 докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС

  1. Финансов отчет за 2018 година.

                                докладва: Соня Хачикян , счетоводител на СТ

  1. Проекто – бюджет за 2019 година.

                                докладва: Соня Хачикян , счетоводител на СТ

  1. Промени в Устава на сдружението.

                                докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС

  1. Промени в Управителния съвет на сдружението.

                                докладва: инж. Л. Фратев, председател на УС

  1. Разни.

 

Управителният съвет Ви кани лично или чрез изрично упълномощени лица да вземете участие в събранието.

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с едни час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Материалите за събранието ще бъдат изпратени до всеки член на електронната поща, като месец преди събранието ще са на разположение и в седалището на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза“ 31.

 

С уважение:                               

 инж. ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ

Председател на УС

 

юни 24 2019

Подробности

Дата: юни 24, 2019
Време: 4:00 pm - 5:30 pm
Категории Събитие: