Устав

УСТАВ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ

/свали устава от тук –>/

ГЛАВА ПЪРВА

 

Чл.1. /изм. с решение на ОС от 20.04.2006 г./ Създава се юридическо лице с нестопанска цел в частна полза с :

НАИМЕНОВАНИЕ: “СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ – ПЛОВДИВ”, наричано по нататък в Устава “Сдружението”

СЕДАЛИЩЕ: гр. Пловдив

/изм. с решение на ОС от 20.04.2006г. и решение на ОС от 18.06.2018 г./ АДРЕС: Бул. „Мария Луиза“ № 31

Чл.2.  Сдружението има следните цели и задачи:

 1. Координира интересите и действията и активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма на съответната територия.
 2. Съдейства за развитие на туризма на местно равнище, насърчава частната инициатива, координира и регулира взаимоотношенията при формирането и реализацията на туристическия продукт.
 3. Разработва и провежда местната туристическа политика, която е част от националната политика.
 4. Осигурява еднопосочност и съгласуваност на намеренията и действията на търговските субекти в туризма при формиране и реализация на маркетинговата дейност и развитие на комплексен туристически продукт.

Чл.3. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. (1) Източници на финансиране на дейността на Сдружението са:

 1. Членски вноски;
 2. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
 3. Дарения;
 4. Лихви;
 5. Приходи от допълнителна стопанска дейност;
 6. Други източници, определени със закон.

(2) Имуществото на Сдружението се формира чрез:

 1. /Изменена- с решение на ОС от 18.06.2018 г./ Встъпителен членски внос и годишни вноски в размер, определен от Общото събрание на Сдружението;
 2. Дарения;
 3. Лихви и дивиденти;
 4. Приходи от допълнителна стопанска дейност.

(3) Сдружението има банкови сметки в лева и чужда валута и може да притежава движимо, недвижимо имущество и права върху интелектуалната собственост.

(4) Финансово-счетоводната дейност се организира и управлява от Управителен съвет.

Чл.5. /Нов с решение на ОС от 20.04.2006г.; Изм. с решение на ОС от 08.07.2020г./ (1) Размерът на членския внос се определя за период от една календарна година и се диференцира, както следва:

 1. За хотелиери – 50 /петдесет/ лева плюс 2 /два/ лева на стая, но не по-малко от 100 лева и не повече от 500 /петстотин/ лева;
 2. За ресторантьори – 50 /петдесет/ лева плюс 1 /един/ лев на стол, но не по-малко от 100 /сто/ лева и не повече от 500 /петстотин/ лева, а за сезонните ½ от полагаемия размер;
 3. За хотелски комплекси се взема по-големия размер.
 4. За туроператори, агенти, издателства, галерии и рекламни агенции – 50 /петдесет/ лева плюс 10 /десет/ лева за служител от специализирания персонал, но не по-малко от 100 лева и повече от 300 /триста/ лева;
 5. За физически лица, без стопанска дейност – 100 /сто/ лева;
 6. За общински и държавни структури и неправителствени организации – една минимална работна заплата за страната;
 7. За юридически лица със собствена стопанска дейност, имащи отношение към туризма – една минимална работна заплата за страната;
 8. Встъпителният членски внос за нови членове – 50% /петдесет процента/ от минималната работна заплата за страната.
 9. За учебните заведения, подготвящи кадри за системата на туризма – еднократна вноска на встъпителния членски внос в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.

(2) Заплащането на членския внос се прави най-късно до 31.03. за календарната година. Неплащането на членския внос в определения  по-горе срок се счита за основание за служебно прекратяване на членство.

(3) Държавните и общински културни институции /музеи, галерии, театри и пр./ не заплащат членски внос.“

 

ГЛАВА ВТОРА. Предмет на дейност на Сдружението

 

Чл.6. Основна дейност на Сдружението:

 1. Представлява членовете си в регионалните туристически организации, в Националния съвет по туризъм и пред държавните органи.
 2. Участва в разработването на програма и специализирани програми за развитието на туризма на територията на общината и съдейства за тяхното изпълнение.
 3. Изразява становище по отношение на проекти и програми на местно равнище, касаещи туризма.
 4. Провежда съвместни инициативи, коопериране и координация между частния и публичен  туристически сектор на съответната територия.
 5. Проучва инвестиционните потребности и намерения, целенасоченото разпространение на информацията и осъществява контакти с потенциални инвеститори.
 6. Съдейства за изграждане и подпомага функционирането на местни туристически информационни бюра.
 7. Защитава и представлява правата и интересите на туристическите субекти на национална, регионално и местно равнище, както и контролира прояви на нелоялна конкуренция между тях.
 8. Осъществява координация на програмни действия с организации в региона и страната, международни контакти в областта на туризма и следи за изпълнението на международни проекти и програми на територията.

 

 

Чл.7. Сдружението извършва дейности, обхващащи следните направления:

 • По туристическите ресурси:
 1. Регистриране и ефективно използване на наличните природни и антропогенни ресурси за развитие на туризма;
 2. Опазване на околната среда – съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси;
 3. Опазване, пропагандиране и туристическо интерпретиране на историческото наследство, културните ценности и други антропогенни ресурси (бит, обичай, традиции);
 • По туристическия продукт:
 1. Съдейства за развитие на туристическата база и инфраструктурата.
 2. Координация при разработването и реализацията на териториално – устройствени планове, инфраструктурни проекти и програми, становища по набирането и разпределението (реинвестирането) на местни приходи от туризъм (данъци, такси и др.).
 3. Подпомагане и контрол по спазването на туристическите стандарти и качеството на туристическото обслужване, участие във въвеждането и спазването на стандарти за качество за спазването на туристическите дейности – лицензиране, категоризация, ниво на туристическите услуги.
 4. Участие и съдействие за развитието на компонентите на туристическия продукт на местно и регионално равнище.
 5. Подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионалната компетентност, въвеждане на съвременни технологии и “ноу-хау” в туристическите дейности.
 • По туристическото предлагане:
 1. Съдейства за осигуряване на информационно-рекламна и издателска дейност.
 2. Участие в туристическата реклама и промоция на продукта на вътрешния и международния пазар.
 3. Маркетингова дейност на района. Предприемане и подпомагане на маркетингови проучвания и възможностите за разнообразяване на туристическото предлагане.
 4. Връзки с обществеността – пресконференции, медийна политика, провеждане на акции на добра воля и публични мероприятия.
 5. Мотивиране на търговската етика в дейността на туристическите субекти, независимо от формата на собственост и насърчаване на лоялната конкуренция между тях.
 6. Консултантска и информационна дейност.
 • По допълнителната стопанска дейност:
 1. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигането на поставените от този Устав цели.
 2. Предметът на допълнителната стопанска дейност е:

А/ разпространяване на туристически и рекламни материали, копирни услуги;

Б/ /Изменена- с решение на ОС от 18.06.2018 г./продажба на : пътеводители, каталози, туристически карти, фонокарти, картички, сувенири, входни билети за музеи, туристически, културни, спортни и бизнес прояви;

В/ /Изменена- с решение на ОС от 18.06.2018 г./организиране на специализирани събития, курсове и школи по туризъм;

Г/ компютърна обработка на туристически програми;

Д/маркетингови проучвания в областта на туризма;

Е/ икономически обосновки и анализи за разкриване на туристически обекти;

Ж/ организиране участие в туристически борси в страната и чужбина.

(5) /Изм. с решение на ОС от 18.06.2018 г/ Приходите от допълнителната стопанска дейност се разпределят за издръжка на офиса и за програми, свързани с развитието на туризма в Пловдив.

Чл.8. Сдружението може да членува в регионални, национални и международни организации и асоциации.

 

ГЛАВА ТРЕТА. Членство, възникване и прекратяване на членство, членски права и задължения.

 

Чл.9. (1) В Сдружението могат да участват представители на :

 1. Органите на местното самоуправление;
 2. Лицензирани фирми от частния и публичен туристически сектор;
 3. Браншовите организации в областта на туризма;
 4. Териториални туристически организации;
 5. Организации и институции, свързани с туризма.

(2) Сдружението е открито за участие и на други членове – физически и юридически лица, които приемат целите на Устава на сдружението и внасят определения от Общото събрание членски внос.

(3) За членове се приемат лица въз основа на направено от тях искане до Управителния съвет. Искането трябва да съдържа и декларация, че се приема Устава и целите на Сдружението.

(4) Членството се прекратява:

 1. едностранно – с тримесечно предизвестие до Председателя на Управителния съвет, считано от момента на изтичане на срока на предизвестието;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане;

(5) Решението за изключване се взима от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(6) Отпадането поради невнасяне на установения членски внос и системно неучастие в дейността се констатира от председателя на Управителния съвет по счетоводни документи и по съставените протоколи от провежданите мероприятия.

Чл.10. Членовете на Сдружението имат право:

 1. Да получават информация и участват в управлението на Сдружението;
 2. Да участват в управлението на Сдружението;
 3. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
 4. Да се ползват от имуществото на Сдружението;
 5. Да обменят опит и информация за своята дейност, свързана със Сдружението.

Чл.11. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. Да плащат редовно членския си внос;
 2. Да полагат нужните усилия за реализация целите на Сдружението;
 3. Да предоставят опит и информация за извършваната от тях дейност, свързана със Сдружението;
 4. Да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл.12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица и при смърт, съответно при прекратяване.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. Органи на управление, правомощия, представителство

Органи на Сдружението

Чл.13. Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание на сдружителите – върховен орган.
 2. Управителен съвет – управителен орган.

 

Общо събрание

Чл.14. Права на Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя броя им;
 4. изключва членове на Сдружението;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове
 6. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 7. приема бюджета на Сдружението;
 8. взема решение за дължимостта и размера на членския внос;
 9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 10. взема решение за придобиване и продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях и обременяването им с тежести;
 11. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани  пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимането на решението.

(4) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.15.  (1) (Изм. с решение на ОС от 18.06.2018) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи  покана за свикване на Общото събрание, то се свиква  от съда по седалището на Сдружението по искане на заинтересуваните членове или натоварено  от тях лице.

(2) /Изм. с решение на ОС от 14.04.2010 г./ Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа  дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общо събрание и по чия инициатива то се свиква.”.

(3) /Добавена с решение на ОС от 18.06.2018 г./ За поканата се уведомяват членовете на Общото събрание по телефон, факс, електронна поща или по друг подходящ начин. За редовното уведомяване се съставя протокол, който се подписва от председателя на сдружението и се прилага в дружествените книги.

(4) /Добавена с решение на ОС от 08.07.2020 г./ По решение на Управителния съвет, Общото събрание може да се проведе и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото му провеждане е невъзможно или нецелесъобразно.

Кворум

Чл.16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час  по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

     Гласуване

     Чл.17. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл.18. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл.13, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се взимат решения.

 

Управителен съвет

Чл.19. (1) Управителният съвет се състои от 5 до 11 – членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за  членове на управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години.

(2) /Изм. с решение на ОС от 14.04.2010 г./ Управителния съвет избира  от своя състав председател, двама заместник – председатели и секретар.

(3) /Доп. с решение на ОС от 20.04.2006г./, /Нова алинея, доп. с решение на ОС от 09.05.2012г./ Правомощия на Управителния съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 7. определя числеността  на постоянния персонал на Сдружението и размера на възнагражденията им;
 8. определя адреса на Сдружението;
 9. взема решения по всички, въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 10. приема нови членове на Сдружението;
 11. /Нова, доп. с решение на ОС от 20.04.2006г./ актуализира размера на членския внос в рамките на следващия мандат;
 12. /Нова, доп. с решение на ОС от 09.05.2012г./ взема решение за участие в други организации.

 

Заседания на Управителния съвет

Чл.20. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане от една трета от членовете му. Ако председателят не свика  заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от  определен от Управителния съвет  негов член.

(2) Управителния съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват  повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участието  му в обсъждането  и вземането на решения.

Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия  заседанието.

(4) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 /назначение на ликвидатор/ и чл.19, т.3 /разпореждане с имущество на сдружението/ и т.6 /реда и организиране на дейността/ – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) /Добавена с решение на ОС от 08.07.2020 г./ Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат и в онлайн формат, ако поради здравни или други съображения, присъственото им провеждане е невъзможно или нецелесъобразно.

 

ГЛАВА ПЕТА.Прекратяване и ликвидация

 

Прекратяване

Чл.21. (1) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при сливане с друго сдружение с идеална цел;
 3. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Ликвидация

Чл.22. (1) При прекратяване се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Имущество след ликвидация

Чл.23. (1)Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Общото събрание. Ако  решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по чл.22, ал.2 с изключение на дължимото му възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл.24. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището  на юридическото лице с нестопанска цел.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Настоящият устав е приет на Общо събрание на членовете на Съвета по туризъм – Пловдив, състояло се в гр. Пловдив на 08.10.1998г.

Уставът е изменен и допълнен съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ /ПЗР, пар.1, ал.4/ по решение на Общото събрание, състояло се на 22.11.2001 г.

Този устав е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 20.04.2006г.

Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 14.04.2010 г.

 

Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 18.05.2011 г.

Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 09.05.2012 г.

Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 18.06.2018 г.

Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание, състояло се на 08.07.2020 г.

 

 

Председател на УС:

Любозар Фратев