Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
Площад Централен № 1 Туристически
информационен център
Тел.: +359 888 909-960 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
Годишно Общо изборно събрание Съвет по туризъм
Дата 13.04.2014г.                 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ-ПЛОВДИВ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 09.04.2014 г. свиква годишно Общо изборно събрание на 13 май 2014 г., вторник, от 16.00 ч. в учебен ресторант на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив при следния дневен ред:

          1.Отчет на дейността на сдружението през 2013 година;

         Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2013 година.

        2.Финансов отчет за 2013година;

         Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2013година.

         3.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2013г.

          Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2013г.

         4.Приемане бюджет за 2014 г.;

          Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2014 г

          5.Избор на нов управителен съвет

           Предложение за решение: Общото събрание избира нов УС.

          6.Разни.

 

Управителният съвет Ви кани лично или чрез изрично упълномощени лица да вземете участие в събранието.

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с едни час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Материалите за събранието ще бъдат изпратени до всеки член на електронната поща, като месец преди събранието ще са на разположение и в седалището на сдружението: гр. Пловдив, пл. „Централен” 1, Туристически информационен център.

                                   
                                       С уважение:                               
инж. ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ

                                                                                                    Председател на УС