Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
Площад Централен № 1 Туристически
информационен център
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
Годишно Общо изборно събрание Съвет по туризъм
Дата 27.05.2017г.                 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ-ПЛОВДИВ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм – Пловдив” на основание чл.15, ал.2 от Устава на сдружението и решение на УС от 29.05.2017 година свиква годишно Общо събрание на 29 юни 2017 година от 16.00 ч. в ресторанта на Университет по хранителни технологии, бул. „Марица“ 26, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет на дейността на сдружението през 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на дейността на сдружението през 2016 година.

2.Финансов отчет за 2016 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за 2016 година.

3.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за 2016 година

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за 2016 година.

4.Приемане бюджет за 2017 година;

Предложение за решение: Общото събрание приема бюджета за 2017 година;

5.Разни.

 

Управителният съвет Ви кани лично или чрез изрично упълномощени лица да вземете участие в събранието.

Съгласно чл.16 от Устава на сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с едни час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Материалите за събранието ще бъдат изпратени до всеки член на електронната поща, като месец преди събранието ще са на разположение и в седалището на сдружението: гр. Пловдив, пл. „Централен” 1, Туристически информационен център.

 

 

                                  

                                С уважение:                                            инж. ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ

                                                                                                  Председател на УС