Добре дошли в сайта на Съвет по туризъм - Пловдив!

Съвет по туризъм - Пловдив

Адрес: 4000 гр. Пловдив
Площад Централен № 1 Туристически
информационен център
Тел.: +359 888 909 960
Тел.: +359 894 321 401 
 

E-mail: tourismplovdiv@abv.bg 
www.tourismplovdiv.org
НОВИНИ

9 РАЙОНА ЩЕ ФОРМИРАТ НОВАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

27 януари 2015 г.
15:20

България се разделя на 9 туристически района - Бургаско Черноморие, Варненско Черноморие,Район София, Район Рила-Пирин,Район Родопи, Район Тракия, Район Долина на розите, Район Стара Планина и Район Дунав. Това предвижда Концепцията за туристическо райониране на България, разработена съгласно Закона за туризма и приета на Оперативно заседание на Министерския съвет, проведено на 14 януари 2015 г., по предложение на министъра на туризма Николина Ангелкова.

Представената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите.

Обособените 9 туристически района, са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

По отношение на рекламата в чужбина, районите Северно и Южно Черноморие, които осигуряват съществен приход в БВП, се предвижда да се рекламират заедно като един район „Българско Черноморие”.

При очертаването на районите са взети предвид важни принципи и изисквания като:

• Атрактивност - наличие на значими атракции и възможност за създаване на комплексен туристически продукт;

• Инфраструктурна обезпеченост;

• Хомогенност - сходство на природните и социално-икономическите условия, ресурсния потенциал, продуктовата структура, както и регионална идентичност;

• Териториална цялостност (компактност) - не се допуска териториална разпокъсаност на района и/или припокриване с други райони (една община може да попада само в един район);

• Толерантност – стремеж по възможност да се запази териториалната цялостност на съществуващите регионални сдружения и други доброволни формирования между общини, когато не се влиза в противоречие с горните критерии.

Предложената схема на туристическо райониране се основава на:

- Съобразяване с теоретичните и методическите принципи на туристическото райониране;

- Задълбочен анализ на досегашните районирания в България от началото на 60-те години досега;

- Анализ на опита на други страни в туристическото райониране;

- Отчитане на „естествено” формиралите се у нас териториални туристически образувания през последните години – регионални туристически сдружения и групи от общини за изпълнение на проекти за развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

За всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Важно е да се подчертае разликата между туристическа специализация (в смисъл на продукти, които са най-развити или с най-голям потенциал за развитие) и брандирането („намерената” идентичност при представянето на района). Предлаганата основна специализация не предопределя бъдещото брандиране на туристическите райони, но е полезна отправна точка при бъдещото разработване на регионалните маркетингови и брандинг стратегии.

Концепцията дава възможност на всеки от деветте района да се раздели на подрайони.

В допълнение, съгласно Закона за туризма, в териториалния обхват на районите следва да се създадат организации за управление на туристическите райони (ОУТР). В тази връзка, в Концепцията са предложени такива центрове да бъдат градовете – София, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, Русе, Варна,Бургас, Смолян и Казанлък. Те са

подбрани така, че да отговарят едновременно на няколко критерия: транспортна достъпност, достатъчно високо ниво на реално туристическо развитие и възможност за административно взаимодействие.

Очакваните за Министерството на туризма ползи от създаването на туристическите райони и организациите за тяхното управление включват:

• Запълване на съществуващата липса в маркетинга и управлението на дестинациите между местното ниво (община) и националното ниво (Министерството на туризма);

• Обединение на ресурсите и съгласувани действия - чрез регионално взаимодействие и допълване при формирането на продукта;

• Регионализация на националния маркетинг - България да се рекламира като хомогенно цяло и чрез спецификата на всеки от туристическите райони;

• По-ефективно достигане до потенциалните пазари, особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони,които са разпознаваеми на картата и са познати не само на българите,но и на чужденците;

• Възможности за подкрепа от държавата за туристическите райони.

Пловдив ще бъде център на един от най-големите туристически райони. Той е на второ място по брой на общините в него (35), територия и население, и на предпоследно място по леглова база, нощувки и приходи от нощувки. В границите на този район попадат областните градове Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора и Ямбол. Акцент при промотирането мотирането ще бъде поставен върху културния и винения туризъм. Всички видове делови туризъм; градски развлекателен и шопинг туризъм, здравен туризъм, приключенски и екотуризъм са подспециализациите на район Тракия.

 

  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10